Kuratorsdagarna 2012

Succé för årets Kuratorsdagar som ägde rum i Göteborg den 23 – 24 april under rubriken ”Kuratorn – en samhällsekonomisk vinst” och som invigdes av Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Ett stort intresse med kuratorer från hela landet!

Ett axplock ur utvärderingarna från dagarna: ”Mycket engagerande och inspirerande föreläsningar!” ”Trevligt och väl genomfört arrangemang!” ”Tänkvärt om möjligheter att påverka” ”Mycket intressanta dagar – bekräftelse och ögonöppnare”.”Mycket fint program och dagar! Även god mat och samvaro!”

Flera föreläsare poängterade behovet av kuratorer i vården, uppmanade kuratorerna till opinionsbildning, att vittna om vad vi ser och att inte vara tysta!

Barbro Lennéer-Axelsson, universitetslektor och leg psykoterapeut, och Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete och trafikmedicin – båda från Institutionen för socialt arbete i Göteborg betonade bland annat vikten av opinionsbildning – att offentligt formulera det vi ser och vad som händer, när de talade under rubriken ”Det försummade krisstödet”, som syftar på den nedrustning av socionomer/kuratorer inom främst primärvården som sker. Jörgen Lundälv inbjöd oss ta kontakt med honom!

Margareta Lundin, kurator, reumatologen, Skaraborgs sjuhus, Kärnsjukhuset Skövde, talade om Hoppets betydelse.

Professor Rolf Holmqvist, universitetslektor vid Linköpings universitet, professor i klinisk psykologi, psykolog och leg psykoterapeut presenterade sin undersökning ”Samtalsbehandling i primärvården ger goda resultat – men varför”. Han hade följt behandling både av kuratorer och psykologer och med olika teoretisk bas. Han fann bland annat att skillnader i resultat inte var kopplade till profession eller teoretisk bas – det var alltså inte någon skillnad om man var kurator eller psykolog! Det avgörande var i stället den allians och den behandlingsrelation, som behandlaren upprättat med den sökande!

Kurator Helena Engberg, kurator vid epilepsi-/hjärntumörteamet, neurosjukvården Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, talade utifrån sin magisteruppsats om

”Vad blir till hjälp – En studie om hjälpande faktorer i sjukhuskuratorns patientarbete”. Även här framkom vikten av alliansen och behandlingsrelationen men också kurators kompetens och kunskap med både praktiska insatser, krisstöd och samtalsbehandling.

Socionom Gunilla Framme, universitetslektor, FD, Institutionen för socialt arbete i Göteborg, föreläste om ” Vad gör socionomer/kuratorer gör för skillnad i den psykiatriska vården?”.

Författaren Susanna Alakoski påminde oss alla i salen på ett fantastiskt engagerande och entusiasmerande sätt om vikten av att vittna vad vi ser. Susanna, själv socionom sedan 1985 och med ett förflutet främst inom socialtjänsten, gjorde oss uppmärksamma på att ökande segregering, fattigdom – inte minst bland barnen, utanförskap, åtstramningar och social utslagning inte bara verkar och påverkar där det faktiskt förekommer, utan det riskerar rasera hela vårt samhälle på sikt. Våldet, skadegörelse och motsättningar sprider sig – Vi kan, borde och skall närhelst skriva till olika makthavare och påpeka detta. Att utgå från barnperspektivet i dessa sammanhang är alltid en framkomlig och relevant väg!!

Inger Benkel, kurator/socionom, med dr, Palliativa enheten/Enheten för palliativ utveckling och rådgivning – Palliativt centrum, Göteborg, talade om ”Att vara vid sidan om – närståendes upplevelser. Ett intervjuprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Om att stå bredvid någon person med svår sjukdom och som kommer att dö. Inger beskrev sin resa fram till doktorsavhandling – och hur den avslutades med disputation, fest och promovering! Samtidigt som hon manade oss alla att börja forska i liten skala – så får det ge sig under resans gång vad det blir i slutändan!

Avslutningsvis föreläste Lise-Lotte Risö Bergerlind psykiater och leg psykoterapeut, från Södra Älvsborgs Sjukhus Borås om Samtalsbehandling av depression i Primärvården – vem gör vad och när? Även där framhölls behov av kurator.

Ladda ner programmet (PDF) här: Kuratorsdagar2012

Nästa års kuratorsdagar kommer preliminärt äga rum den 22 – 23 april 2013.