Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för Socionomer/Kuratorer i hälso- och sjukvård

Socionomer/ kuratorer i hälso- och sjukvård utför psykosocialt arbete av god kvalitet.

Detta innebär att vi
– har en helhetssyn på individens behov
– strävar efter att i varje insats uppnå mål som relateras till aktuella behov
– ständigt utvecklar det psykosociala arbetet
– verkar för att helhetssyn tillämpas i hälso- och sjukvård

Bärande värderingar för vårt arbete i hälso- och sjukvård utgörs av alla människors lika värde och grundläggande rättigheter samt respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet.

Varje människa är unik och utvecklingsbar.

Värderingarna leder till ett professionellt engagemang och ett förhållningssätt som kännetecknas av
– respekt
– lyhördhet
– empati
– kritiskt tänkande

Värderingarna leder också till att arbetet präglas av
– professionellt ansvar
– tillgänglighet
– kontinuitet
– samverkan

God kvalitet i socionomers/ kuratorers arbete inom hälso- och sjukvård förutsätter att vi med socionomexamen som grund fortlöpande utvecklar vår kompetens och arbetar i enlighet med regler och värderingar i styrande dokument samt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Kvaliteten säkras genom att vi kontinuerligt inventerar behov, formulerar mål, utvärderar resultat, utvecklar våra metoder och deltar i kvalificerad handledning.

Målet för psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård är
– att stärka individers och gruppers möjligheter
– att hantera inre och yttre påfrestningar samt
– att arbeta för förändringar i den sociala miljön så att människors livssituation utvecklas gynnsamt

Våra kundgrupper är enskilda/patienter/klienter, närstående eller andra för den enskilde viktiga personer, hälso- och sjukvårdspersonal, myndigheter och brukarorganisationer, allmänhet och politiker.

Definitioner och förklaringar av termer i kvalitetspolicyn:
Kvalitet: Alla sammantagna egenskaper hos en företeelse – i detta fall psykosocialt arbete som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov (SS-ISO 8402,1994)

Kvalitetspolicy: formulering av övergripande avsikter och inriktning vad avser kvalitet, vilka utgör en gemensam grund för berörda verksamheter (se vidare SOSFS 1996:24).

Helhetssyn: Att se människan i sitt sociala sammanhang, innefattande fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer.

Psykosocialt arbete är benämningen på socionomers/kuratorers specifika yrkesutövning i hälso- och sjukvård. Psykosocialt behandlingsarbete är en del i detta. Psykosocialt arbete bedrivs med hjälp av dokumenterade och beprövade metoder.

Styrande dokument för socionomer/kuratorer i hälso- och sjukvård utgörs av lagar och föreskrifter, fackliga etiska regler samt direktiv och riktlinjer som utformats av respektive huvudman.

Vetenskap och beprövad erfarenhet: Socionomers/ kuratorers arbete utgår från kunskap och teoribildning inom ämnesområdet socialt arbete – en tvärvetenskaplig disciplin där beteende- och samhällsvetenskaperna är centrala. Specifikt används kunskap om sambandet mellan psykosociala faktorer och hälsa/ sjukdom, vilket innebär att viss medicinsk och biologisk kunskap också är nödvändig. Beprövade och dokumenterade metoder finns för arbete på makronivå (samhällsinsatser), mesonivå (arbete med grupper/ familjer) och mikronivå (individuell behandling).

Kvalificerad handledning: Ett viktigt kvalitetssäkringsinstrument som vidmakthåller och fördjupar socionomers/kuratorers kompetens. Härmed avses inte yrkesintroduktion och/eller fortbildning.

Kund/kundgrupper: Den eller de som hälso- och sjukvården finns till för – personer eller organisationer. Vi ansluter oss till följande klargörande: “Begreppet kund i hälso- och sjukvården är fortfarande laddat. Vi anser alla att patienten inte är kund i en marknadsekonomisk mening. Men det faktum att hälso- och sjukvården finns till för många andra grupper än patienter, som exempelvis medborgarna när det gäller folkhälsoarbete och studenter när det gäller utbildning, gör att man behöver ett samlande begrepp för dem vi finns till för. Vi har valt begreppet kund som samlingsbegrepp. Men det finns naturligtvis inga skäl att kalla patienter för något annat än patienter när det är den gruppen man menar i sin beskrivning.” (Kriterier och anvisningar för QUL, Qualitet Utveckling Ledarskap, Landstingsförbundet 1997/98).

Varför kvalitetspolicy?

Socionomer/ kuratorer i hälso- och sjukvård utför psykosocialt arbete och arbetar utifrån en helhetssyn på individens behov samt strävar efter att i varje insats uppnå mål som relateras till aktuella behov.

Bärande värderingar för vårt arbete i hälso- och sjukvård utgörs av alla människors lika värde och grundläggande rättigheter samt respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet.

Varje människa är unik och utvecklingsbar.

Vårt psykosociala arbete utvecklas ständigt.

Kvalitetspolicyn syftar till att befästa en gemensam värdegrund i socionomers/ kuratorers kvalitetsarbete.