Mål och vision

Mål
Svensk Kuratorsförenings mål är att
– vara yrkesföreträdare för medlemmarna
– tydliggöra kuratorns roll i hälso- och sjukvården
– legitimation för kuratorer införs
– utveckla och förstärka kuratorns kompetens och ge stöd i yrkesrollen
– möjliggöra samarbete mellan medlemmarna
– påtala brister och behov i vården och samhället
– bevaka frågor som rör socionom- och vidareutbildning
– få till stånd ett ökat samarbete med andra yrkesgrupper
– tydliggöra Svensk Kuratorsförenings verksamhet mot beslutsfattare
– utveckla internationellt samarbete

Vision
Svensk Kuratorsförenings vision är att hälso- och sjukvården ska genomsyras av ett helhetsperspektiv på patienten och att det psykosociala behandlingsarbetet ska utföras av legitimerade kuratorer. Kuratorn ska vara en självklar profession i vården och kontakt ska kunna erbjudas patient och närstående som bedöms ha behov av det.

Målen och visionen grundar sig på det styrande dokument som föreningen har, dvs stadgarna som är antagna av årsmötet.

Strategier
För att visionen skall förverkligas och målen uppnås skall föreningen särskilt beakta följande delområden:

En aktiv förening med engagerade medlemmar
Föreningen behöver aktiva medlemmar från samtliga berörda områden inom Hälso- och sjukvården och med geografisk spridning över hela landet. Många aktiva medlemmar skapar större möjligheter att påverka och förverkliga föreningens visioner.

Kuratorsdagar
Föreningen skall genom anordnande av Kuratorsdagar stimulera kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och utveckling av kuratorns yrkesroll.

Samhällsfrågor som berör Hälso- och sjukvården 
Föreningen skall bevaka olika yrkesfrågor, uppvakta myndigheter samt påtala brister och behov i vården och samhället. Föreningen skall aktivt verka som remissinstans.

Forskning och utvecklingsarbete
Föreningen skall följa aktuell forskning som berör kuratorns yrkesområde samt verka för ett samarbete med nätverket för forskande socionomer inom Hälso- och sjukvården.

Information och opinionsbildning
Föreningen skall sprida information om sin verksamhet bl a genom en lättillgänglig och aktuell hemsida. Delta i för yrkesområdet viktiga konferenser och arbetsgrupper/referensgrupper/hearings.