Kuratorsyrket

Kuratorn är den sociala experten i hälso och sjukvården och arbetar med socialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete med patienter och närstående – enskilt eller i grupp. I arbetsuppgifterna kan också ingå utbildning/undervisning, forsknings- och utvecklingsarbete, personalstöd mm.

Utbildning
Kuratorns grundutbildning är socionomexamen

Huvudämne i socionomexamen är ämnet socialt arbete. I utbildningen ingår även juridik, psykologi, sociologi, statsvetenskap mm. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskligt beteende, sociala system och människors samspel med omgivningen.

Många kuratorer har – förutom grundutbildningen till socionom – långa och kvalificerade vidareutbildningar. Exempel på dessa är magister/masterutbildning, grundläggande och legitimationsgrundande psykoterapiutbildning samt handledarutbildning. Ett flertal kuratorer är dessutom disputerade.

För kuratorer inom primärvården har FAMMI (Familjemedicinska institutet) utarbetat ett särskilt dokument “Kompetens och kompetensutveckling för kuratorer i primärvård”. Detta dokument kan även användas av kuratorer inom andra verksamhetsområden.

Kompetensmodell kuratorer

Kuratorsyrket beskrivs i ett historiskt, juridiskt, organisatoriskt och professionellt perspektiv i boken Kurator inom hälso- och sjukvård som utkom i april 2007. Författare är Annika Lundin, Inger Benkel, Gerd deNeergaard, Britt-Marie Johansson, Charlotta Öhrling. Boken, som ges ut på Studentlitteratur, har använts på flera socionomutbildningar i Sverige. Fokus ligger på patientarbetet och till detta kopplas kunskap om samhället samt teoretiska perspektiv. Boken ger en konkret och bred beskrivning av kuratorsarbetet och innehåller exempel/fallbeskrivningar på hur psykosocialt behandlingsarbete kan bedrivas.

Forskarnätverket  för socionomer inom hälso- och sjukvård har utarbetat ett dokument med definition och innehåll i praktik och forskning för psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård.

Forskarnätverkets bok Socialt arbete i hälso- och sjukvård  – Villkor, innehåll, utmaningar gavs ut 2014. Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén, Mariann Olsson är redaktörer. Man kan läsa mer om forskarnätverket under fliken FOU.

Informationsmaterial
Svensk Kuratorsförening har utarbetat olika former av informationsmaterial:  bla en broschyr som kortfattat beskriver kuratorns arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Broschyr -kuratorsyrket och en poster där kuratorns arbetsuppgifter beskrivs. Poster