Legitimationsfrågan

Efter införandet av legitimationen fortsätter Svensk kuratorsförening sitt arbete med frågor som rör legitimationen. Medlemmar får fortlöpande information om detta genom föreningens medlemsutskick via mail!

2019

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Via länken nedan kommer du till Socialstyrelsens hemsida för ansökan om legitimation.

https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-i-sverige/halso-och-sjukvardskurator

Juni 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att införa en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården!
Yrkestiteln blir hälso- och sjukvårdskurator. För att få legitimationen kommer det att krävas en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, men under en övergångsperiod kommer de som redan arbetar som kurator i hälso- och sjukvården ha möjlighet att ansöka om legitimation. Förslaget på övergångsregler är att sökande som har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har arbetat som kuratorer i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning, kan få legitimationen.

Legitimation med stöd av övergångsreglerna kan tidigast komma att utfärdas från den 1 juli 2019.

 

Februari 2018
Regeringen lämnar lagrådsremiss där de föreslår att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso-och sjukvårdskurator. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019.  Proposition i frågan kommer under våren – senast 20 mars – och därefter ska Riksdagen fatta beslut.

November 2017                                                                                                      Svensk kuratorsförening skickar in sitt remissvar om införande av legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer.

September 2017                                                                                                      Svensk kuratorsförening skickar in sitt remissvar om förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer i hälso- och sjukvård.

Augusti 2017
Socialdepartementet har skickat ut en departementspromemoria på remiss som bland annat föreslår att en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska införas.
Enligt förslagen i promemorian skulle kuratorers legitimerade yrkestitel bli hälso- och sjukvårdskurator och lagändringarna som skulle göra denna förändring möjlig föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Promemorian föreslår också en övergångsbestämmelse för redan yrkesverksamma kuratorer om de genomgått en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har varit yrkesverksamma i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning. Departementspromemorian är ute på remiss fram till den 24 november 2017.

Januari 2017
Arbetet i referensgruppen på Universitetskanslersämbetet (UKÄ), där Svensk Kuratorsförening funnits representerad, är nu avslutat. Det har tagits fram ett förslag till examensbeskrivning som nu ska rediovisas till Regeringskansliet.

Augusti 2016
Svensk Kuratorsförening finns med i den referensgrupp som UKÄ bildat i arbetet med att ta fram ett förslag till examensbeskrivning. Gruppen kommer att träffas 4-5 gånger under projektet.

Mars 2016
Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att lämna förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. UKÄ ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017.

Februari 2016
Styrelsen för Svensk Kuratorsförening träffar representant för Akademikerförbundet SSR för uppdatering i legitimationsfrågan. Utbildningsdepartementet ska tillsätta en arbetsgrupp för att utreda vad som krävs utbildningsmässigt för att kuratorer ska bli legitimerade.

Juni 2015
En enig riksdag fattar beslut om att införa legitimation för kuratorer. Regeringen kommer därför att påbörja ett sådant arbete och avser återkomma till riksdagen senast i budgetpropositionen för 2017.

April 2015
I samband med Svensk Kuratorsförenings dagar i Malmö skedde uppstarten av SSR:s kampanj ”legitimation.nu”

Mars 2015
Socialdepartementet meddelar att legitimation för kuratorer skjuts på framtiden. Regeringen kommer inte att presentera något förslag på yrkeslegitimation för kuratorer i år. Det innebär att förslaget måste lyftas till EU-nivå när det väl kommer, eftersom EU inför ett nytt direktiv som påverkar detta i januari 2016. (Akademikern den 12/3 2015)

Styrelsen för Svensk Kuratorsförening uppvaktar folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med en skrivelse med vädjan om att frågan om legitimation inte avvaktas ytterligare.

April 2014
Socialstyrelsen säger den 30/4 2014 ja till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Detta presenterades i samband med 2014 års Kuratorsdagar i Stockholm. Medlemmarna i Svensk Kuratorsförening har fått ta del av remissvaret i sin helhet.
Se även Socialstyrelsens hemsida

Mars 2014
Socialstyrelsen har sammankallat till 3 möten i referensgruppen. Svensk Kuratorsförening har där representerats av ordförande Britt-Marie Johansson. Övriga inbjudna har varit SKL, Akademikerförbundet SSR, Vision, representant för socionomutbildningarna samt olika handläggare på Socialstyrelsen med projektledare Monica Norrman som sammankallande. Gruppen har träffats 22/11 2013 och 11/2 resp 11/3 2014. Det har resonerats kring den kommande utbildning som krävs och dess innehåll samt om övergångsregler för alla som arbetat minst 5 år. Socialstyrelsen kommer nu att tillstyrka att beslut fattas ang vår möjlighet att bli legitimerade, och senast den 30/4 2014 ska det skickas till regeringen. I nuläget vet vi inte när ärendet tas upp eller beslutas.

November 2013
Svensk Kuratorsförening har fått inbjudan från Socialstyrelsen att delta i en referensgrupp för uppdrag om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Ordförande Britt-Marie Johansson kommer att delta och första mötet är fredagen den 22/11 2013.

Maj 2013
Legitimation för kuratorer – i torsdags togs ett historiskt steg. 
Den 2 maj 2013 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. Om det finns ett sådant behov, ska Socialstyrelsen föreslå vilken utbildning som bör ligga till grund för en eventuell legitimation. Ekonomiska, organisatoriska, författningsmässiga och eventuella övriga konsekvenser som en legitimation bedöms medföra, ska också redovisas.

I sin bedömning av om det finns ett behov av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården, ska Socialstyrelsen särskilt beakta och redovisa betydelsen för patientsäkerheten, yrkesrollens innehåll, nivån på den utbildning som bedöms behövas samt internationella förhållanden.

Uppdraget ska utföras i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för huvudmän, lärosäten, professionen och med Universitetskanslersämbetet samt med eventuella andra aktörer som Socialstyrelsen bedömer nödvändiga. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2014.

Tidigare historik
Behörighetskommittén lade fram sitt slutbetänkande Kompetens och ansvar, SOU 2010:65 den 13 oktober 2010. Du kan ladda ner slutbetänkandet här . Svensk Kuratorsförening har lämnat in sitt Remissvar behörighetsutredning med bilaga “Rättsutredning – förutsättningar för legitimering av sjukv kuratorer“, där IMR (Institutet för Medicinsk Rätt) fått uppdrag av Svensk Kuratorsförening att utreda rättsfrågor och konsekvenser när det gäller legitimation för kuratorer.

Föreningen har tidigare gjort flera uppvaktningar i legitimationsfrågan. Bl a har Behörighetsutredningens sekreterare Ann-Christine Tauberman inbjudits till Kuratorsdagarna 2010. Därefter – den 18 maj 2010 – har delar av styrelsen uppvaktat Behörighetsutredningen med ytterligare muntlig och skriftlig information angående behovet och nödvändigheten av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Den 1 januari 2011 trädde den nya patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft. Det har inneburit betydelsefulla förändringar i hälso- och sjukvårdens ansvarssystem. Disciplinansvaret upphörde att gälla samtidigt som patientsäkerheten ska stärkas. Detta ska ske genom kraftigare tillsyn och kontroll av de yrkesutövare som är legitimerade. Samtidigt har Behörighetsutredningen i sitt slutbetänkande avrått från att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Vad gäller då för kuratorn i det nya ansvarssystemet? I samverkan med IMR (Institutet för Medicinsk Rätt) och Akademikerförbundet SSR bjöd Svensk Kuratorsförening därför in till en konferens den 18 januari 2011 i Stockholm under rubriken “Legitimerade kuratorer för ökad säkerhet?”. Dagen avslutades med en paneldebatt där riksdagsledamot Kenneth Johansson C, ordförande i Socialutskottet tyckte att kuratorerna skulle ge politikerna underlag så att de kan fatta annat beslut i legitimationsfrågan. Han menade att politikerna behövde ha mera kunskap i frågan. Vad gör kuratorerna i vården – informera politikerna om detta. Beskriv vad vi gör och att vi behövs för helheten av det psykosociala arbetet. Ulf Fröberg menade att sett med Patientsäkerhetslagens ögon är det konstigt att inte samma bestämmelser gäller för alla kategorier inom vården. Nu är det risk för patienterna att inte få rätt behandling och hjälp då vem som helst kan arbeta som kurator och som kanske saknar nödvändig kunskap.

Riksdagsmotion: Motion 2011/12:So292 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården:

”Att vara kurator inom hälso- och sjukvård innebär att man arbetar inom väldigt många olika verksamhetsområden inom sjukvården. Vi vet också att den psykosociala tyngden som i dag finns inom vård och omsorg också efterfrågar mer av kuratorns kompetens. Den är absolut nödvändig för att tillvarata och erbjuda patient och anhöriga en professionell behandling.

Värna den psykosociala kompetensen inom hälso- och sjukvården genom att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.” Läs hela motionen

I augusti 2012 skickade Svensk Kuratorsförening en skrivelse till Socialstyrelsen med förfrågan var ärendet ligger i legitimationsfrågan. Skrivelse

I september 2012 kom ett svar från Socialstyrelsen. De har inte tilldelats något uppdrag att ta fram förslag på utbildning. Det är upp till regeringen att driva frågan vidare och vidta de åtgärder som de anser nödvändiga. Regeringen kommer sannolikt lägga en proposition under vården 2013.