Stadgar

Stadgar

Dessa stadgar, antagna vid årsmötet 2020-05-26, ersätter stadgar antagna 1962-05-28.
Tidigare revidering har skett 1971, 1973, 1976, 1991, 1999, 2015 samt 2018.

§ 1
Svensk Kuratorsförening är en ideell förening med uppgift att
– främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet genom
att verka för grundlig och effektiv utbildning och fortbildning
– verka för utveckling av kuratorsarbetet såväl nationellt
som internationellt och informera medlemmarna därom
– främja samarbetet mellan medlemmarna och andra
yrkeskategorier med anknytning till medlemmarnas
arbetsområden
– aktivt verka som remissorgan och delta i den samhälleliga
debatten
§ 2
Till medlem i föreningen antas legitimerad hälso- och sjukvårdskurator såväl som socionom med kurativa arbetsuppgifter verksam inom hälso- och sjukvårdens områden.
Medlemskap kan behållas av den som avgått från sin anställning.
§ 3
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgöres av kalenderår.
§ 4
Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsmöte och extra föreningsmöte.
Ordinarie föreningsmöte hålls årligen på tid och plats styrelsen bestämmer, dock senast före maj månads utgång.
Kallelse till ordinarie föreningsmöte ombesörjes av styrelsen senast sex veckor före mötet.
Extra föreningsmöte skall hållas då föreningens styrelse så beslutar eller då minst tio procent av föreningens medlemmar för angivet ändamål så begär eller då revisorerna jämlikt § 13 begär extra föreningsmöte. Kallelse till extra föreningsmöte skall utsändas 14 dagar före mötet.
§ 5
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
2 Val av justeringsmän att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll
3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4 Verksamhetsberättelse
5 Ekonomisk berättelse
6 Revisionsberättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8 Ersättning till styrelse och revisorer
9 Fastställande av budget
10 Fastställande av årsavgift
11 Stadgeenliga val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning
12 Övriga av styrelsen eller till föreningsmötet anmälda ärenden
§ 6
Vid föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Val sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs; vid lika röstetal avgör lotten.
Omröstning i andra ärenden än val sker öppet; vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.
Alla frågor avgörs genom enkel majoritet av de avgivna rösterna utom i fråga om bordläggning av ett ärende som endast kräver att 1/3 av de närvarande enar sig därom. Samma fråga kan bordläggas endast en gång enligt detta förfaringssätt.
§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst tre andra ledamöter.
Styrelsen väljes för en mandatperiod om två år. För att erhålla kontinuitet i styrelsen väljer föreningsmötet – genom ny – eller omval – halva antalet ledamöter varje år.
Ordinarie föreningsmöte utser ordförande medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.
För styrelsens beslutsmässighet erfordras att minst fyra ledamöter är närvarande och att dessa är ense om beslutet.
Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, åligger
– att årligen hålla minst 3 sammanträden
– att anordna studiedagar och andra liknande sammankomster
– att anordna föreningsmöten
– att bereda ärenden till föreningsmöten
– att besluta om medlemskap i föreningen
– att avge yttranden över ärenden som hänskjutits till föreningen, samt
– att i övrigt verka för föreningens angelägenheter och syfte.
§ 8
Svensk Kuratorsförening tecknas av ordföranden och kassör var för sig.
§ 9
Styrelsen äger inom sig att utse ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter för beredning av styrelsens ärenden och för handhavande av föreningens löpande ärenden.
Styrelsen äger utse särskilda utskott eller kommittéer för särskilt betydelsefulla frågor och därvid anlita enskild medlem.
§ 10
För beredning av nästkommande val utses vid ordinarie föreningsmöte för tiden t o m nästa ordinarie föreningsmöte en valberedning bestående av minst två ledamöter. Ordinarie föreningsmöte utser sammankallande. Ledamot av styrelsen får icke inväljas i valberedningen.
§ 11
Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställes av ordinarie föreningsmöte.
Medlem som avgår från sin anställning p g a ålder eller sjukdom erlägger reducerad avgift.
Årsavgiften erlägges inom tid som styrelsen bestämmer.
§ 12
För granskning av styrelsens, utskottens eller kommittéernas förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid ordinarie föreningsmöte två revisorer för tiden t o m nästa ordinarie föreningsmöte.
Till revisor kan inte utses person som står i jävsförhållande till ledamot i styrelsen, utskott eller kommittéer.
§ 13
Revisorerna skall avge revisionsberättelse till ordinarie föreningsmöte, varvid särskilt skall anges huruvida ansvarsfrihet för förvaltningen och räkenskaperna tillstyrkes eller ej. Finner revisorerna under löpande förvaltningsperiod att föreningens behöriga intressen åsidosättes, kan revisorerna begära att extra föreningsmöte sammankallas.
§ 14
Förslag till ändring av dessa stadgar samt till andra frågor kan väckas förutom av styrelsen av enskild medlem. Förslagen, som skall vara skriftliga, inges till styrelsen senast 1 december året innan ordinarie föreningsmöte hålles.
Förslag till stadgeändring och övriga frågor skall jämte styrelsens yttrande tillställas medlemmarna i samband med kallelse till ordinarie föreningsmöte.
§ 15
Fråga om föreningens upplösning skall väckas och behandlas i enlighet med § 14.
För beslutsgiltighet fordras dock att detsamma fattas vid två ordinarie föreningsmöten i följd. I händelse av föreningens upplösning skall efter beslut av ordinarie föreningsmöte dess tillgångar disponeras för ändamål som överensstämmer med föreningens syften. Beslut härom fattas av ordinarie föreningsmöte efter förslag av styrelsen.