Årsmöte

Föreningens årsmöte 2023 kommer att ske i samband med Kuratorsdagarna i Stockholm den 24 april, kl 15.45-16.45.

 

KALLELSE till årsmöte i Svensk Kuratorsförening
TID: 24 april 2023 kl. 15.45-16.45, PLATS: Ersta Hotell och Konferens

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
5. Mötets stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Ersättning till styrelse och revisorer
12. Fastställande av budget
13. Fastställande av årsavgift
14. Val av ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Inkomna motioner
19. Övriga frågor
Samverkan med nätverket för barnkuratorer
20. Årsmötets avslutande

Stockholm 2023-03-01 Göteborg 2023-03-01

Marie Nilsson, sekreterare Kristina Kolterud, ordförande